Ochrana osobních údajů


Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při používání fakturačního softwaru s-Faktura .

Berte prosím na vědomí, že spolu s instalaci software, potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim a že jste jimi vázáni.

Vymezení základních pojmů

  • Uživatelem
    – jste Vy, zákazník, kterému společnost poskytuje software s-Faktura pro užívání
  • Informačný systém – „krabicový“ software, fakturační program, který se vždy instaluje přímo u uživatele na servery uživatele nebo servery zajištěné uživatelem.

Nakládání s Vašimi údaji vloženými do informačního systému

Při užívání produktů jste vždy v postavení správce osobních údajů vašich klientů či zákazníků. Vnesením a uložením údajů do produktů můžete zpracovávat osobní údaje.
Při užívání produktů si sami volíte, na jakém úložišti budou osobní údaje uchovávány. Neneseme zodpovědnost za vámi provedenou volbu úložiště a doporučujeme přijetí přiměřených bezpečnostních opatření, aby nedošlo k úniku nebo zneužití uložených osobních údajů. Poučte své zaměstnance, přijměte interní směrnice, zabezpečte přístup k zařízením přístupovými hesly, uchovávejte jen údaje, které nutně potřebujete, a přijměte ostatní opatření vyžadovaná GDPR.
K údajům uloženým v produktech můžeme mít nahodilý přístup, a to pouze v případě, že nás o to požádáte za účelem, instalace, údržby, opravy, nastavení a jiné zákaznické podpory, kterou Vám v rámci našich produktů poskytujeme.
Protože k údajům, které máte v produktech uloženy, přistupujeme nahodile v závislosti na vzniku požadavků na straně uživatelů, kdy není jejím účelem zpracovávání osobních údajů, ale servis, oprava a konzultace k softwaru, kdy je přístup nevyhnutelný a nikoliv cílený, nejsme zpracovateli Vašich údajů dle čl. 28 GDPR.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.

Závěrečná ustanovení

Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 27. 10. 2018.